Firma

Warta Ekstrabiznes Plus

To ubezpieczenie pakietowe adresowane do klientów, których łączna wartość majątku trwałego i obrotowego nie przekracza
10 mln złotych a roczny przychód z działalności nie jest większy niż 20 mln zł.

Niewątpliwą zaletą pakietu Ekstrabiznes Plus jest jego elastyczność pozwalająca dopasować zakres ubezpieczeń do konkretnej branży i wybrać takie ryzyka jakie są potrzebne w prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia obejmuje:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych może być zawarte w dwóch wariantach:

Wariant Standard -
to odpowiedzialność za określone, zdefiniowane zdarzenia. Wariant ten chroni między innymi przed skutkami pożaru, powodzi, wiatru, deszczu, zalania, przepięcia.
Wariant Komfort   -
to odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia które nie zostały umieszczone w katalogu wyłączeń OWU.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być zawarte w zależności od profilu działalności firmy w dwóch wariantach:

Wariant I  -
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia wraz z odpowiedzialnością za produkt i wykonaną usługę.
Wariant II -
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być rozszerzone o klauzule uwzględniające specyfikę poszczególnych branż.

Usługa assistance

Usługa assistance, czyli organizacja pomocy w przypadku awarii lub nieszczęśliwego wypadku w firmie.

Dostępne są dwa rodzaje usługi:

  1. do każdego ubezpieczenia szyb, w przypadku ich stłuczenia lub uszkodzenia, oferujemy klientowi do wyboru dojazd specjalisty i bezgotówkową naprawę lub tradycyjną likwidację szkód,
  2. do każdego ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i/lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oferujemy:
    • pomoc specjalisty tj. ślusarz, hydraulik, elektryk, itp.,
    • pomoc w razie awarii sprzętu tj, komputer, laptop, drukarka, drobny sprzęt AGD itp.,
    • pomoc medyczną w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, obejmującą m.in. wizytę lekarską, transport medyczny, dostawę leków,
    • dostęp do informacji z zakresu m.in. prawa pracy, prawa konsumenckiego, kodeksu cywilnego w ramach Infolinii Prawnej.

Konfigurator ubezpieczeń dla małych i średnich firm możecie Panśtwo znaleźć tutaj.