Mieszkanie i dom

Warta Dom +

Ubezpieczenie mieszkań i domów (również letniskowych) z zakresem ochrony opartym na dwóch odrębnych wariantach ochrony - (zdarzenia losowe i zdarzenia kradzieżowe) umożliwia elastycznie kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej w zależności od swoich indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie chroni przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą być następstwem 19 czynników, tj.:

Dodatkowo umowę można rozszerzyć o zdarzenia kradzieżowe: kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.
Ubezpieczenie obejmuje zarówno etap inwestycji jak i użytkowania nieruchomości.

Warta Dom Komfort +

Ubezpieczenie mieszkań i domów (również letniskowych) to ubezpieczenie z szerokim zakresem ochrony opartym ubezpieczeniach formule all risks ( od wszystkich zdarzeń które nie są wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia )oraz z wieloma opcjami dodatkowymi i bardzo szerokim zakresem usług assistance. Produkt obejmuje zarówno etap inwestycji jak i użytkowania nieruchomości.

Wariant KOMFORT to m.in.:

OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, jesteśmy zobowiązani do naprawienia wyrządzonej przez nas lub osoby z nami zamieszkujące szkody.

Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie przez Wartę skierowanych do nas roszczeń wynikających z sytuacji takich jak np.:

Oprócz tego Warta odpowiada również za szkody spowodowane np.

Pakiet Torebka

Pakiet Torebka jest umową dodatkową do ubezpieczenia mieszkń i domów i daje możliwość ubezpieczenia od rabunku rzeczy noszonych w torebce lub teczce.

Umowa gwarantuje m.in.:

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 2 tys. zł. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe w ubezpieczanym mieszkaniu lub domu.