Życie, zdrowie, inwestycje

Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

Ubezpieczenie Perłowa Ochrona jest ubezpieczeniem krótkoterminowym zapewniającym ochronę przed ryzykami związanymi z życiem i chorobą ubezpieczonego. Zawierane jest na 1 rok z możliwością przedłużania na kolejne lata.

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które mają duże zobowiązania finansowe takie jak: kredyty, spłaty hipotek czy wierzytelności, i doceniają potrzebę zabezpieczenia finansowego najbliższych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych.

Zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia TUnŻ WARTA S.A. oferuje atrakcyjny zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe, oferowane w formie trzech pakietów do wyboru przez klienta w zależności od jego potrzeb.

Pakiet I obejmuje:
zgon ubezpieczonego.
Pakiet II obejmuje:
zgon ubezpieczonego,
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego,
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku.
Pakiet III obejmuje:
zgon ubezpieczonego,
zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania,
trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego,
dzienne świadczenie szpitalne,
osierocenie dziecka przez ubezpieczonego w wyniku wypadku,
powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

Świadczenia

Wypłata świadczenia osobie uprawnionej następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez WARTĘ kompletnego wniosku o wypłatę świadczenia.

Wysokości świadczeń:

Zalety ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie stanowi doskonałe zabezpieczenie zobowiązań finansowych (m.in. kredytów mieszkaniowych, samochodowych, gotówkowych).
 2. Czytelny wybór zakresu ochrony ubezpieczeniowej spośród 3 pakietów ubezpieczeniowych, w zależności od potrzeb i warunków finansowych ubezpieczającego.
 3. Atrakcyjna gama ryzyk ubezpieczeniowych obejmująca ryzyka powstałe z dowolnej przyczyny tj. chorobowe i wypadkowe (m.in. wystąpienie poważnego zachorowania, dzienne świadczenie szpitalne).
 4. Uproszczona procedura zawarcia umowy ubezpieczenia.
 5. Uniwersalny system płatności składki (bezpośrednio gotówką lub przelewem).
 6. Początek odpowiedzialności następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
 7. Roczny okres ubezpieczenia dostosowany do okresu obowiązywania ubezpieczeń majątkowych.
 8. Częstotliwość płatności składki (roczna, półroczna i kwartalna).

Ubezpieczenie Terminowe na Życie PLATYNOWA OCHRONA

W polisie Platynowa Ochrona w umowie podstawowej przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Polisa może spełniać rolę zabezpieczenia różnych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty czy spłaty hipotek.

W przypadku rozszerzenia polisy o Program Ubezpieczeń Dodatkowych świadczenie może pokryć również koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w przypadku poważnego zachorowania lub wypadku. Dzięki temu zarówno Ty sam jak i Twoja rodzina będzie miała zapewnioną pomoc w trudnych życiowych sytuacjach.

Umowa dostępna jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat. Polisa może być zawierana już na okres jednego roku z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne roczne okresy bez dodatkowych formalności. Po wypełnieniu wniosku o ubezpieczenie i opłaceniu pierwszej składki Klient jest już objęty Ochroną Tymczasową. Zakres tej ochrony obejmuje zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku.

Zalety ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 2. Możliwość dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
 3. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa do chwili wystawienia polisy.
 4. Mechanizm indeksacji składki zapewniający utrzymanie realnej wysokości świadczenia poprzez podwyższenie sumy ubezpieczenia.
 5. Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia poprzez podwyższenie składki niezależnie od indeksacji, w przypadku zajścia jednego ze zdarzeń:
  • zawarcia przez ubezpieczonego związku małżeńskiego,
  • urodzenia się dziecka ubezpieczonemu,
  • przysposobienia przez ubezpieczonego dziecka.
 6. Możliwość zmiany częstotliwości opłacania składek oraz rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe w ramach Programu Ubezpieczeń Dodatkowych „Program Ochronny”.
 7. Nieoopodatkowane świadczenie.
 8. Brak karencji w umowach dodatkowych w odniesieniu do zdarzeń powstałych w wyniku wypadku.
 9. Świadczenie może być wypłacone nie tylko jednorazowo, ale także w formie renty w oparciu o warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego.

Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowm ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Złota Przyszłość to produkt długoterminowy o charakterze inwestycyjnym, oferujący swym zakresem zarówno minimalną ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału w ramach Funduszy i Planów oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. Skierowany do osób, które chcą oszczędzać i efektywnie inwestować. Oferta ubezpieczenia Złota Przyszłość to alternatywa dla wielu dostępnych na rynku form pomnażania kapitału takich jak lokaty bankowe, depozyty, inwestycje w akcje czy też obligacje.

Ubezpieczenie to może być także ofertą o charakterze młodzieżowym stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka. Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.

Składka opłacana jest jednorazowo w wysokości min. 10 000 zł.

Zalety ubezpieczenia

 1. Indywidualna decyzja dotycząca okresu trwania polisy.
 2. Możliwość dokonania w każdej chwili częściowej lub całkowitej wypłaty środków w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału. Wykup częściowy i całkowity nie wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi.
 3. Możliwość prowadzenia własnej strategii inwestycyjnej poprzez inwestowanie środków zgodne z własnymi zaleceniami.
 4. Możliwość przenoszenia środków pomiędzy Funduszami i Planami w zależności od skłonności do ryzyka i sytuacji rynkowej.
 5. Dostęp 24h na dobę, do inwestycji dzięki serwisowi WartaNet. W każdym momencie można zmieniać alokację środków, przenosząc je pomiędzy różnymi Funduszami i Planami.
 6. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 7. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagana ankieta medyczna, ani przeprowadzenie badań lekarskich.
 8. Brak konieczności dokonywania regularnych wpłat składki.
 9. Unikalna konstrukcja produktu powoduje, że ubezpieczenie:
  • jest zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych,
  • nie podlega egzekucji komorniczej (do 75% ich wysokości),
  • pozwala uniknąć skomplikowanych procedur spadkowych, co oznacza, że wypłata środków w razie śmierci osoby ubezpieczonej może nastąpić bezpośrednio do wskazanych w ubezpieczeniu osób uprawnionych.

Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowm DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ

OPCJA UNIWERSALNA

Diamentowa Przyszłość w wariancie uniwersalnym to rozwiązanie dla osób, które myślą o zabezpieczeniu przyszłości swojej oraz najbliższych. Produkt daje możliwość swobodnego dopasowania poziomu ochrony i inwestycji. Dostępny w wariancie ochronno-inwestycyjnym jest przeznaczony dla osób w wieku 15 – 65 lat, gdzie część regularnie wpłacanej składki przeznaczona jest na ochronę ubezpieczeniową, a część inwestowana w wybrane Fundusze i Plany Inwestycyjne.

Zalety ubezpieczenia

 1. Indywidualny wybór dotyczący zakresu umowy ubezpieczenia.
 2. Zakres ochrony w zależności od potrzeb i oczekiwań może być poszerzony w ramach Programu Ochronnego - Programu Ubezpieczeń Dodatkowych.
 3. Atrakcyjna premia za długoletnią inwestycję - powiększona wartość polisy po 4, 8 i 12 latach trwania ubezpieczenia, która powiększa wartość zgromadzonych na rachunku oszczędności.
 4. Możliwość dokonania w każdej chwili częściowej lub całkowitej wypłaty środków w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału. Wykup częściowy i całkowity nie wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi.
 5. Możliwość prowadzenia własnej strategii inwestycyjnej poprzez inwestowanie środków zgodnie z własnymi zaleceniami.
 6. Możliwość przenoszenia środków pomiędzy Fundusze i Plany Inwestycyjne w zależności od skłonności do ryzyka i sytuacji rynkowej.
 7. Dostęp 24h na dobę, do inwestycji dzięki serwisowi WartaNet. W każdym momencie można zmieniać alokację środków, przenosząc je pomiędzy różne Fundusze i Plany Inwestycyjne.
 8. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa od chwili podpisania wniosku o zawarcie umowy oraz dokonania wpłaty pierwszej Składki regularnej.
 9. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 10. Możliwość wyboru częstotliwości opłacania wpłaty: miesięcznie, kwartalnie, rocznie, półrocznie.
 11. Możliwość zawieszenia opłacania składki regularnej po upływie 2 lat trwania umowy na okres 12 miesięcy.
 12. Możliwość zmiany wysokości i częstotliwości opłacania składki.
 13. Możliwość zmiany wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia.
 14. W celu utrzymania realnej wartości polisy składka regularna, gwarantowana suma ubezpieczenia podlegają indeksacji w każdą rocznicę polisy.
 15. Unikalna konstrukcja produktu powoduje, że ubezpieczenie:
  • jest zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych,
  • nie podlega egzekucji komorniczej (do 75% ich wysokości),
  • pozwala uniknąć skomplikowanych procedur spadkowych, co oznacza, że wypłata środków w razie śmierci osoby ubezpieczonej może nastąpić bezpośrednio do wskazanych w ubezpieczeniu osób uprawnionych.
 16. Możliwość dokonania w dowolnym momencie wpłat dodatkowych na Indywidualne Konto Inwestycyjne.

OPCJA INWESTYCYJNA

Produkt długoteminowy o charakterze inwestycyjnym, oferujący swym zakresem minimalną ochronę ubezpieczeniową, ale znacznie większą możliwością pomnażania kapitału w ramach Funduszy i Planów oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym to produkt przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości. Produkt kierowany jest dla osób zainteresowanych gromadzeniem kapitału z myślą o emeryturze.

Zalety ubezpieczenia

 1. Wypłata gwarantowanego kapitału na koniec trwania umowy – jako doskonałe uzupełnienie emerytury.
 2. Atrakcyjna premia za długoletnią inwestycję - powiększona wartość polisy po 3, 6 i 9 latach trwania ubezpieczenia, która powiększa wartość zgromadzonych na rachunku oszczędności.
 3. Możliwość dokonania w każdej chwili częściowej lub całkowitej wypłaty środków w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności, wymagających uzyskania dodatkowego kapitału. Wykup częściowy i całkowity nie wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi.
 4. Możliwość prowadzenia własnej strategii inwestycyjnej poprzez inwestowanie środków zgodne z własnymi zaleceniami.
 5. Możliwość przenoszenia środków pomiędzy Fundusze i Plany Inwestycyjne w zależności od skłonności do ryzyka i sytuacji rynkowej.
 6. Dostęp 24h na dobę, do inwestycji dzięki serwisowi WartaNet. W każdym momencie można zmieniać alokację środków, przenosząc je pomiędzy różne Fundusze i Plany Inwestycyjne.
 7. Ubezpieczenie działające przez całą dobę na całym świecie.
 8. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie jest wymagana ankieta medyczna, ani przeprowadzenie badań lekarskich.
 9. Możliwość wyboru częstotliwości opłacania wpłaty: miesięcznie, kwartalnie, rocznie, półrocznie.
 10. Możliwość zawieszenia opłacania składki regularnej po upływie 2 lat trwania umowy na okres 12 miesięcy.
 11. Możliwość zmiany wysokości i częstotliwości opłacania składki.
 12. Unikalna konstrukcja produktu powoduje, że ubezpieczenie:
  • jest zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych,
  • nie podlega egzekucji komorniczej (do 75% ich wysokości),
  • pozwala uniknąć skomplikowanych procedur spadkowych, co oznacza, że wypłata środków w razie śmierci osoby ubezpieczonej może nastąpić bezpośrednio do wskazanych w ubezpieczeniu osób uprawnionych.
 13. Możliwość dokonania w dowolnym momencie wpłat dodatkowych na Indywidualne Konto Inwestycyjne.

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie Czerwone Światło to doskonały program zapewniający ochronę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków w tym również skorzystanie z kompleksowej opieki w postaci usług assistance.

Jest to doskonałe ubezpieczenie dla osób które chcą zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych w przypadku nieprzewidzianych sytuacji życiowych powstałych w wyniku wypadku oraz chcacych zawrzeć ubezpieczenie szybko bez większych formalności.

Zakres oraz sumy ubezpieczenia

Ubezpieczenie oferowane jest w formie czterech pakietów zróżnicowanych pod względem wysokości sum ubezpieczenia, do wyboru przez klienta w zależności od potrzeb.

Zakres ubezpieczeniaPakiet I Pakiet IIPakiet IIIPakiet IV
1) zgon ubezpieczonego1000 zł1000 zł1000 zł1000 zł
2) zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku50000 zł100000 zł150000 zł200000 zł
3) inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku50000 zł100000 zł150000 zł200000 zł
4) trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku200 zł za 1% uszczerbku400 zł za 1% uszczerbku600 zł za 1% uszczerbku800 zł za 1% uszczerbku
5) WARTA ASSISTANCE MEDYCZNYna podstawie dodatkowej umowy ubezpieczenia

Dodatkowo TUnŻ WARTA udziela premii polegającej na podwyższeniu wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu z tytułu ryzyka zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku o kwotę równą 5% sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wzrasta corocznie począwszy od 2 do 5 roku trwania umowy.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła
65 lat.

Ubezpieczenie zawierane jest na okres 10 lat, nie dłużej jednak niż do dnia pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 70 lat. Składki opłacane są okresowo: kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Zalety produktu:

Ubezpieczenie Posagowe KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ

Kolorowa Przyszłość to ubezpieczenie kierowane do wszystkich, którzy chcieliby zadbać o przyszłość swoich dzieci.Jest to nie tylko polisa na życie, ale także specjalny program oszczędnościowy. Dzięki niemu można systematycznie gromadzić kapitał z myślą o przyszłych potrzebach dzieci np. kształcenie lub zakup mieszkania. Umowa zawierana jest na minimum 5 lat i może trwać maksymalnie do dnia pierwszej rocznicy polisy, przypadającej po ukończeniu przez dziecko 25 roku życia.

Zalety ubezpieczenia

 1. Ubezpieczenie działające przez cała dobę na całym świecie.
 2. Osoba zawierająca umowę ubezpieczenia (ubezpieczający) to jednocześnie osoba ubezpieczona.
 3. Osoba współubezpieczoną jest wskazane dziecko, które jest uprawnione do wypłaty świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.
 4. Możliwość wskazania innego dziecka jako osoby współubezpieczonej, w przypadku zgonu dziecka ubezpieczonego, bez konieczności rozwiązania umowy dotychczasowej i zawarcia nowej.
 5. Duża elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dzięki możliwości wyboru szerokiej gamy ryzyk dodatkowych.
 6. Dodatkowo istnieje możliwość zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia - Fundusz Posagowy.
 7. Udział w zysku przysługujący ubezpieczającemu w każdą rocznice polisy. Kwota zysku tworzy dodatkowa sumę ubezpieczenia, powiększając świadczenie z tytułu dożycia dziecka do końca okresu ubezpieczenia oraz wysokość renty posagowej.
 8. W każdym czasie trwania umowy możliwe zarówno korzystanie ze środków zgromadzonych w funduszu, jak i dokonywanie wpłat doraźnych.
 9. Możliwość skrócenia okresu ubezpieczenia przez współubezpieczonego, który osiągnął pełnoletność w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
  • zawarcia związku małżeńskiego,
  • pozostania rodzicem,
  • rozpoczęcia nauki w szkole wyższej.
 10. Indeksacja składki w rocznice polisy w celu zapewnienia realnej wysokosci swiadczenia.
 11. Brak karencji w umowach dodatkowych w odniesieniu do zdarzeń powstałych w wyniku wypadku.
 12. Świadczenie lub wartość wykupu może być wypłacone nie tylko jednorazowo, ale także w formie renty w oparciu o warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Rentowego.

Program Ubezpieczeń Dodatkowych – PROGRAM OCHRONNY

Program Ochronny to unikalna propozycja o charakterze ochronnym, przeznaczona dla osób w wieku 15-65 lat, które chcą czuć się bezpiecznie. Jest także doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy planują przyszłość z myślą o bezpieczeństwie swoich najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.

Umowa może zostać zawarta na rok czasu z możliwością jej kontynuacji

Warunkiem zawarcia Programu Ochronnego jest posiadanie aktywnej umowy na jeden z produktów dostępnych w naszej ofercie np. ubezpieczenie Diamentowa Przyszłość w wariancie uniwersalnym lub Platynowa Ochrona.

Zakres ochrony

Zalety ubezpieczenia

 1. Szeroki wachlarz ochrony.
 2. Możliwość tworzenia dowolnego pakietu ochronnego.
 3. Indywidualne, dopasowane do potrzeb określenie zakresu i wysokości przyszłych świadczeń.
 4. Przydatny pakiet Assistance Medycznego - pomoc medyczna 24 h na dobę także dla najbliższych. Zapewnienie organizacji i pokrycie kosztów:
  • Transportu medycznego.
  • Dostawy leków i sprzętu rehabilitacyjnego.
  • Opieki domowa po hospitalizacji.
  • Wizyty lekarza lub pielęgniarki.
  • Wizyty pediatry.
  • Prywatnych lekcji w miejscu zamieszkania.
  • Pobytu Opiekuna Dziecka Ubezpieczonego w szpitalu albo hotelu przyszpitalnym.
  • Opieki nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi.
  • Przejazdu dzieci lub osób niesamodzielnych do wskazanej osoby, która się nimi zaopiekuje.
  • Pomocy psychologa w trudnej sytuacji losowej.
  • Korzystania ze zdrowotnych usług informacyjnych.
  • Baby assistance – czyli m.in. dostępu do informacji o objawach ciąży, badaniach prenatalnych, pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, obowiązkowych szczepieniach dzieci.
 5. Możliwość zmiany w rocznicę umowy zakresu i wysokości przyszłych świadczeń.
 6. Możliwość wyboru częstotliwości opłacania wpłaty miesięcznie, kwartalnie, rocznie, półrocznie.
 7. Zmiana sumy ubezpieczenia dodatkowego, wysokości oraz częstotliwości opłacania składki ochronnej.
 8. Zwiększenie wysokości wypłaty świadczenia poprzez indeksację sumy ubezpieczenia dodatkowego w każdą rocznicę polisy.